Een speciale taskforce heeft aanbevelingen gedaan aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de klimaatdoelen voor de industrie uit het klimaatakkoord te behalen. Er wordt onder andere aanbevolen om een waterstof backbone in Nederland te realiseren.

Opdracht Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord industrie (TIKI)

In oktober 2019 werd de TIKI benoemd, met de opdracht om de knelpunten in de infrastructuur te benoemen die voor de industrie belemmerend werken om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komen en met oplossingen te komen. De TIKI bestaat uit voorzitter Carolien Gehrels (European Cities director Arcadis), Marc van der Linden (CEO Stedin Groep) en Hans Grünfeld (Managing director VEMW). DNV GL ondersteunt
de taskforce middels het opstellen van de rapportage.

De TIKI heeft een adviesrapport opgesteld met een aantal concrete aanbevelingen. Deze aanbevelingen vloeien voort uit de gevoerde gesprekken met experts, consultatie sessies, interviews met de industrie en verzamelde informatie.

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

Het is van belang op kort termijn keuzes te maken om industriële doelstellingen van het klimaatakkoord te kunnen behalen. Een ondersteuning hierbij kan het MIEK zijn. Het MIEK is een strategische visie van hoofdinfrastructuur en systeemintegratie met een periodiek afwegingskader in samenspraak met industrie en infrabeheerders. In het MIEK wordt de coördinatie en regie van infrastructurele projecten die essentieel zijn voor de energietransitie opgetild naar Rijksniveau. De besluitvorming in de MIEK vindt tweejaarlijks plaats.

Waterstof backbone

De verwachting is dat de vraag- en aanbod van waterstof sterk zal toenemen. Waarbij de productie niet altijd op de plek is waar de waterstof benodigd is. Een nationale waterstof backbone is hierdoor noodzakelijk om de uitwisseling van waterstof tussen regio’s en clusters te faciliteren. Het is van belang dat deze modulair wordt opgebouwd en de agenda van opschaling van waterstofprojecten volgt. Hierbij is het goed om af te stemming te zoeken met de buurlanden omtrent kwaliteitseisen, veiligheidsvoorschriften en standaarden voor waterstof, zodat koppeling van waterstof infrastructuur met Duitsland en België in de toekomst mogelijk is.

Elektronen of moleculen

Er wordt een beperking voorzien op het elektriciteitsnet, waardoor het van belang is een keuze te maken voor transport middels elektronen of moleculen. Voor infrastructurele projecten moet niet enkel gekeken worden naar de directe projectkosten, maar moeten de kosten van de gehele keten erbij betrokken worden. Netverzwaring is in veel gevallen niet de meest kostenefficiënte optie. Ontsluiting van transportcapaciteit middels een waterstof backbone is over het algemeen goedkoper. De Taskforce doet de aanbeveling om het perspectief ‘moleculen, tenzij’ te hanteren. Oftewel transport middels moleculen tenzij capaciteit voor elektrificatie beschikbaar is, of moleculen in specifieke situatie niet de maatschappelijke optimale keuze zijn.

Investering

De totale investeringskosten voor publiek infrastructuur (inclusief de waterstof backbone) zijn geraamd op € 40 – 50 miljard. Dit is exclusief private investeringen die van de industrie nodig zijn voor realisatie van projecten en lokale infrastructuur.

Adviesrapport

Hierboven hebben wij een aantal aanbevelingen uit het adviesrapport beschreven. Voor het complete inzicht verwijzen wij je graag door naar de rapportage.


Bron: Rijksoverheid


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: