Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft samen met het ministerie van Financiën, Gasunie en TenneT de studie HyWay27 uitgevoerd. Deze studie concludeert dat het huidige Nederlandse aardgastransportnet een kostenefficiënte basis is voor veilig waterstoftransport.

Als vervolg op de kabinetsvisie waterstof is recent het onderzoek HyWay27 uitgevoerd naar de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof. Dit onderzoek herbevestigt het grote belang van CO2-vrije waterstof voor de Nederlandse ambitie van een duurzame, klimaatneutrale economie. Ook laat het onderzoek zien hoe een transportnet een cruciale rol kan spelen in Nederlandse economie en energievoorziening. Op korte termijn ontstaat vooral vraag vanuit de industrie en de mobiliteit. Op langere termijn is de verwachting dat ook vanuit de sectoren gebouwde omgeving en de elektriciteitssector (CO2-vrij regelbaar vermogen) concrete vraag naar waterstof zal ontstaan.

Ik concludeer uit het onderzoek dat een transportnet voor waterstof noodzakelijk is in een CO2-vrije waterstofketen en dat deze (omwille van kosteneffectiviteit) voor een zo groot mogelijk deel zal bestaan uit hergebruik van bestaande leidingen voor het transport van aardgas, die beschikbaar komen door het versneld sluiten van het Groningenveld. Het is goed nieuws dat we bestaande gasleidingen kunnen blijven gebruiken. Leidingen die ons decennia hebben voorzien van aardgas, krijgen zo een tweede, duurzaam leven.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat
Waterstof backbone

Waterstof kent fysische verschillen met aardgas, maar bestaande aardgasleidingen zijn in principe geschikt voor waterstof. Om waterstoftransport veilig mogelijk te maken, zijn nog wel aanpassingen aan het bestaande net en aan de werkwijzen nodig. De aanpassingen zijn onder andere nodig wegens lekgevoelige onderdelen, lagere (energie) dichtheid en hogere kans op ontsteking. Het huidige aardgasnet is voor 85% geschikt voor waterstof. Hergebruik van aardgasnetten is goedkoper dan de aanleg van nieuwe leidingen voor waterstoftransport. Een transportnet waarin alle industriële clusters zijn verbonden met producenten en opslaglocaties vergt een investering van ~€ 1,5 mld. Het reinigen en gereedmaken van leidingen en vervangen van afsluiters vormen het grootste deel van de ombouwinvesteringen.

Mogelijke fasering van tracés voor een waterstoftransportnet richting 2030.

Bron Gasunie
HyWay27 adviezen aan kabinet

Het rapport HyWay27 is opgesteld door PWC Strategy& (penvoerder) op basis van een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën en de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie. De penvoerder heeft in het rapport vier adviezen voor de overheid opgenomen:

  1. Neem een principebesluit over de ontwikkeling van transportinfrastructuur voor waterstof;
  2. Formuleer waar en wanneer het net uitgerold wordt (‘wat’);
  3. Bepaal de gewenste marktordening voor transport (‘wie’);
  4. Stel een plan op voor aanjagen integrale keten (‘hoe en hoeveel’)
Vervolgstappen

Het kabinet is voornemens Gasunie te vragen de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich te nemen en de gasleidingen vrij te spelen om te kunnen hergebruiken. Ook komt het kabinet met een plan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Cluster Energiestrategieën (CES), dat inzicht geeft in waar en wanneer behoefte aan transportcapaciteit ontstaat. In combinatie met een tijdslijn voor het beschikbaar komen van leidingen, moet dit leiden tot een onderbouwde uitrol en fasering van het landelijk waterstofnet. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten hoe de leidingen moeten komen te liggen en de financiering daarvan.


Bron: Rijksoverheid

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *