Auto’s op waterstof vormen, net als elektrische auto’s, een bijzonder risico in parkeergarages. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deed daar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nader onderzoek naar.

Doel onderzoek

Het ministerie van IenW heeft het IFV gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheidsaspecten van waterstofauto’s in parkeergarages. Het doel van het onderzoek is om de beschikbare kennis te ontsluiten over de veiligheidsaspecten van de aanwezigheid van waterstofauto’s in parkeergarages. Hiertoe zijn zevenonderzoeksvragen geformuleerd, waarvan er in dit deelrapport drie worden beantwoord, te weten:

  1. In hoeverre leiden incidentscenario’s met waterstofauto’s in parkeergarages (inclusief betrokkenheid bij brand) tot het vrijkomen van waterstof en welke effecten vloeien hieruit voort?
  2. Welke condities zijn hierbij bepalend voor de aard en omvang van de effecten?
  3. Wat is bekend over de kans op het vrijkomen van waterstof in een parkeergarage en over de kans dat het vrijgekomen waterstof ontsteekt?
Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek maakt duidelijk dat waterstof op diverse manieren kan vrijkomen: door het instantaan falen van de waterstoftank, door continue uitstroom vanuit de afblaasbeveiliging of door een continue uitstroom door een kleine opening. Deze uitstromingen worden veroorzaakt door een botsing of een op zichzelf staande lekkage, bijvoorbeeld door micro-openingen. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot één van de drie mogelijke effecten, te weten een fakkel, een explosie of geen effect.

Omdat de omstandigheden in parkeergarages anders zijn dan op de openbare weg, heeft dat invloed zowel op de kans dat waterstof vrijkomt als op de mogelijke effecten van het vrijkomen van waterstof. Zo is te verwachten dat de effecten in parkeergarages groter zijn vanwege het besloten karakter van parkeergarages. Daar staat tegenover dat de kans op een krachtige botsing kleiner is, vanwege de lage snelheid waarmee auto’s in parkeergarages rijden. Daarbij wordt nog opgemerkt dat de kans dat er waterstof vrijkomt niet groter is dan bij auto’s op fossiele brandstoffen (onder gelijke omstandigheid). Het gehele rapport is hier te lezen.

Aandachtskaarten waterstof incidentbestrijding

Het IFV gebruikt de resultaten van deze literatuurstudie om kennisdocumenten op te stellen voor veiligheidsregio’s. Zo zijn er voor het bestrijden van waterstofincidenten al zes aandachtskaarten opgesteld. Op deze manier is een veiligere inzet van de brandweer bij waterstofincidenten mogelijk. In een vervolgonderzoek zal naar de andere 4 onderzoeksvragen gekeken worden.


Bron: IFV

Categorieën: Veiligheid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: