Het kabinet heeft 30 maart de langverwachte Kabinetsvisie Waterstof bekend gemaakt. In deze visie zet ze uiteen welke toekomstige rol ze voor waterstof ziet weggelegd in de energietransitie. Ze geeft aan dat de inzet op duurzame waterstof in Nederland essentieel is voor de energietransitie. Tot 50% van de energiebehoefte zal waarschijnlijk uit duurzaam gas moeten gaan komen.

De Kabinetsvisie Waterstof is gisteren met een brief aan de kamervoorzitter Arib bekend gemaakt. In deze brief wordt de visie van het kabinet op waterstof en de bijbehorende beleidsagenda gepresenteerd. De brief is de opmaat voor een gezamenlijk met stakeholders in te richten en uit te voeren waterstofprogramma. Dit programma zal aansluiten bij de ambities ten aanzien van waterstof in het Klimaatakkoord.

Waterstof is een noodzakelijke schakel

De visie begint met de erkenning dat ‘voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is, zijn CO2-vrije gassen onmisbaar. CO2-vrije waterstof is daarin een noodzakelijke schakel.

Door nu helder het belang van waterstof te benoemen, een ambitieuze beleidsagenda te presenteren en essentiële stappen te zetten om tijdig de infrastructuur en andere randvoorwaarden te realiseren, wil het kabinet een duidelijk signaal afgeven:

“Willen we in 2050 een 100% klimaatneutrale energievoorziening en economie hebben, dan hebben we energiedragers nodig waarmee we zoveel mogelijk duurzame energie uit zon en wind kunnen integreren en toepassen. Waar mogelijk doen we dit nu met hernieuwbare elektriciteit en warmte maar er zijn grenzen aan wat daarmee qua technologie, systeemkosten en ruimte mogelijk is in Nederland. Het is cruciaal dat we tijdig CO2-vrije waterstof als een schaalbare energiedrager introduceren waarmee we verder kunnen met de integratie van wind- en zonne-energie in de energievoorziening.”

Kansen voor bedrijven en regio’s

De ontwikkeling van waterstofketens in Nederland biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Dit draagt ook bij aan de werkgelegenheid.Er zijn ruim 250 bedrijven geïdentificeerd met activiteiten in de waterstofsector:

Rondom Arnhem is al een sterk cluster van bedrijven actief in de waterstoftechnologie. Specifiek voor de havens en met name voor de haven van Rotterdam is het van strategisch belang de huidige hubfunctie in de internationale energiestromen te behouden. Regio’s verspreid over het hele land ontwikkelen waterstofclusters. Zowel in Noord Nederland, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland (met de haven van Amsterdam) wordt aan een integrale aanpak gewerkt

Op kleinere schaal zijn diverse groepen stakeholders bezig met innovatieve manieren om waterstof toe te passen: gemeentes, MKB-bedrijven, burgers, netbeheerders, landbouwbedrijven etc. Hier worden economische kansen gekoppeld aan lokale strategieën voor verduurzaming.

Het kabinet heeft waardering voor deze initiatieven en ziet ze als een essentieel onderdeel van hoe we gezamenlijk de komende jaren de energietransitie gaan vormgeven.

Beleidsagenda en toekomstbeeld

Een toekomstbeeld van de duurzame waterstofketen en de eerste stappen die moeten worden gezet voor de realisatie hiervan, dienen als basis voor de beleidsagenda van het kabinet. Hierbij worden de volgen de vier hoofdlijnen aangehouden:

Wet- en regelgeving

 • Inzet bestaande gasnet
 • Marktordening en tijdelijke taken voor netbeheerders
 • Garanties van oorsprong en certificering
 • Veiligheid
 • Programma Energiehoofdinfrastructuur

Kostenreductie en opschaling groene waterstof

 • Instrumentarium voor onderzoek, opschaling en uitrol
 • Koppeling waterstof en wind op zee
 • Bijmengverplichting

Verduurzaming eindverbruik

 • Havens en industrieclusters
 • Transport
 • Gebouwde omgeving
 • Elektriciteitssector
 • Agro-sector

Ondersteunend en flankerend beleid

 • Internationale strategie
 • Regionaal beleid
 • Onderzoek en innovatie

Ook worden aanvullende subsidiemogelijkheden aangekondigd voor onderzoek, ontwikkeling en innovatieve demonstratieprojecten. Ook erkent het kabinet dat er, als overgang tussen de demo- en de uitrolfase, een tijdelijke exploitatiesteun noodzakelijk is. Het kabinet beoogt daarom, als eerste stap, opschaling te faciliteren door per 2021 een deel van de bestaande klimaatenveloppemiddelen voor tijdelijke exploitatiesteun beschikbaar te stellen.

De volledige tekst en alle details

Het voert helaas te ver om per hoofdlijn een verdere uitwerking te geven. Hiervoor verwijzen we daarom naar de volledige tekst van de visie: Kabinetsvisie Waterstof

Hierin wordt op veel verdere zaken ingegaan, zoals de rol van waterstof in de stadslogistiek, productie van waterstof op plekken waar de zon veel meer schijnt dan in Nederland en een onderzoek naar de bijmenging van waterstof aan het aardgas om zo op korte termijn een CO2 reductie te kunnen bewerkstelligen.. Maar ook een opvallende suggestie om bestaande electriciteitscentrales om te bouwen van aardgas naar waterstof.I

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: