Het verzend- en leveringsbeleid maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

Levering van producten
 1. De door Alles over waterstof opgegeven leveringstermijnen voor Producten zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant daarvan binnen dertig (30) dagen bericht.
 2. Alles over waterstof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van Producten.
 3. Bij het niet meer kunnen leveren van de overeengekomen Producten is Alles over waterstof verplicht, mits Alles over waterstof redelijkerwijs aan deze verplichting kan voldoen, gelijkwaardige alternatieven aan te bieden, c.q. te leveren. Dit wordt in overleg met de Klant vastgesteld. De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als alternatief niet passend is. Reeds betaalde bedragen worden door Alles over waterstof terugbetaald binnen veertien (14) dagen na de ontbinding.
 4. Als plaats van levering voor Producten geldt het adres dat de Klant aan Alles over waterstof kenbaar heeft gemaakt.
 5. Het risico van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Klant de artikelen in ontvangst heeft genomen.
Verzending van producten
 1. De verzending wordt uitgevoerd door de verzendpartij naar keuze van Alles over waterstof.
 2. De kosten voor verzending staan vermeld op de bestelpagina.
 3. Wanneer het product in voorraad is, streeft Alles over waterstof ernaar om de bestelling de volgende werkdag te verzenden.
Herroepingsrecht, Annuleringen en Retour Policy
 1. Bij aankoop van Producten buiten verkoopruimte heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden of te annuleren gedurende de periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het Product. De Klant heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden worden, conform redelijke instructies van Alles over waterstof.
 2. Indien de Klant gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.
 3. Indien de Klant gebruik maakt van het recht tot herroeping en al een bedrag heeft betaald voor de bestelde Producten, zal Alles over waterstof dit bedrag binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen. Wanneer er verzendkosten in rekening zijn gebracht, zal Alles over Waterstof deze aan de klant vergoeden.
 4. Alles over Waterstof is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door of namens de Klant aan de verpakking of het product ontstaat. De terugzending geschiedt derhalve voor kosten en risico van de Klant.
 5. Indien het Product maatwerk is, heeft de klant het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat Alles over waterstof een product die volgens specificaties van de Klant is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Alles over waterstof heeft de Klant bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst hierop gewezen.
 6. Bij aankoop van Producten op locatie (dus niet via de website), heeft de Klant geen recht op herroeping.